150 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Nếu bạn đang hay sắp làm việc trong ngành Công nghệ thông tin (IT-  Information Technology) hẳn sẽ hiểu được thực tế: mức lương giữa kỹ sư Công nghệ thông tin biết tiếng Anh và không biết tiếng Anh chênh nhau tới mức độ nào. Điều này không lạ vì đây là ngành nghề thường xuyên phải tiêp xúc làm việc với người nước ngoài, tài liệu từ nước ngoài…, nên tiếng Anh sẽ mang đến một lợi thế rất lớn trong công việc.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Dịch tiếng Ý xin giới thiệu đến các bạn những thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin phổ biến trong bài viết này:

150 Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin thường gặp:

 1. Operating system (n): hệ điều hành
 2. Multi-user (n) Đa người dùng
 3. Alphanumeric data: Dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 đến 9.
 4. PPP: Là chữ viết tắt của “Point-to-Point Protocol”. Đây là một giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem
 5. Authority work: Công tác biên mục (tạo ra các điểm truy cập) đối với tên, tựa đề hay chủ đề; riêng đối với biên mục tên và nhan đề, quá trình này bao gồm xác định tất cả các tên hay tựa đề và liên kết các tên/tựa đề không được chọn với tên/tựa đề được chọn làm điểm truy dụng. Đôi khi quá trình này cũng bao gồm liên kết tên và tựa đề với nhau.
 6. Alphabetical catalog: Mục lục xếp theo trật tự chữ cái
 7. Broad classification: Phân loại tổng quát
 8. Cluster controller (n) Bộ điều khiển trùm
 9. Gateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn
 10. OSI: Là chữ viết tắt của “Open System Interconnection”, hay còn gọi là mô hình chuẩn OSI
 11. Packet: Gói dữ liệu
 12. Source Code: Mã nguồn (của của file hay một chương trình nào đó)
 13. Port /pɔːt/: Cổng
 14. Cataloging: Công tác biên mục. Nếu làm trong các tổ chức phi lợi nhuận thì gọi là cataloging, nếu làm vì mục đích thương mại thì gọi là indexing
 15. Subject entry – thẻ chủ đề: công cụ truy cập thông qua chủ đề của ấn phẩm .
 16. Memory /ˈmeməri/ : bộ nhớ
 17. Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/: bộ vi xử lý
 18. Operationˌ/ɒpəˈreɪʃn/ : thao tác
 19. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ : lưu trữ
 20. Chief source of information: Nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhan đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa.
 21. Graphics /ˈɡræfɪks/ : đồ họa
 22. Hardware /ˈhɑːdweə(r)/: Phần cứng/ software/ˈsɒftweə(r)/: phần mềm
 23. Text /tekst/ : Văn bản chỉ bao gồm ký tự
 24. Remote Access: Truy cập từ xa qua mạng
 25. Union catalog: Mục lục liên hợp. Thư mục thể hiện những tài liệu ở nhiều thư viện hay kho tư
 26. Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: Cấu hình
 27. Protocol /ˈprəʊtəkɒl/:  Giao thức
 28. Technical /ˈteknɪkl/: Thuộc về kỹ thuật
 29. Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/: Chỉ ra một cách chính xác
 30. Ferrite ring (n) Vòng nhiễm từ
 31. abbreviation/əˌbriːviˈeɪʃn/: sự tóm tắt, rút gọn
 32. Analysis /əˈnæləsɪs/: phân tích
 33. Appliance /əˈplaɪəns/: thiết bị, máy móc
 34. Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/: ứng dụng
 35. Arise /əˈraɪz/: xuất hiện, nảy sinh
 36. Available /əˈveɪləbl/: dùng được, có hiệu lực
 37. Background /ˈbækɡraʊnd/: bối cảnh, bổ trợ
 38. Certification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/: giấy chứng nhận
 39. Chief/tʃiːf/ : giám đốc
 40. Common /ˈkɒmən/: thông thường,
 41. Compatible /kəmˈpætəbl/: tương thích
 42. consultant /kənˈsʌltənt/: cố vấn, chuyên viên tham vấn  
 43. Convenience convenience: thuận tiện
 44. Customer /ˈkʌstəmə(r)/: khách hàng
 45. database/ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu
 46. Deal /diːl/: giao dịch
 47. Demand /dɪˈmɑːnd/: yêu cầu
 48. Detailed /ˈdiːteɪld/: chi tiết
 49. Develop /dɪˈveləp/: phát triển
 50. Drawback /ˈdrɔːbæk/: trở ngại, hạn chế
 51. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực
 52. efficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao
 53. Employ /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gì
 54. Enterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn, công ty
 55. Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: môi trường
 56. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị
 57. expertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thông
 58. eyestrain: mỏi mắt
 59. Goal /ɡəʊl/: mục tiêu
 60. Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ
 61. Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện
 62. Increase /ɪnˈkriːs/: sự tăng thêm, tăng lên
 63. Install /ɪnˈstɔːl/: cài đặt
 64. Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫn
 65. Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm
 66. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhập
 67. intranet/ˈɪntrənet/: mạng nội bộ
 68. Latest /ˈleɪtɪst/: mới nhất
 69. leadership/ˈliːdəʃɪp/: lãnh đạo
 70. level with someone (verb): thành thật
 71. Low /ləʊ/: yếu, chậm
 72. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì
 73. Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận
 74. Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/ : giám sát
 75. Negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/: thương lượng
 76. Occur /əˈkɜː(r)/: xảy ra, xảy đến
 77. Order /ˈɔːdə(r)/: yêu cầu
 78. Oversee /ˌəʊvəˈsiː/: quan sát
 79. Prevail /prɪˈveɪl/: thịnh hành, phổ biến
 80. Process /ˈprəʊses/: quá trình, tiến triển
 81. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp
 82. Rapid /ˈræpɪd/: nhanh chóng
 83. Remote /rɪˈməʊt/: từ xa
 84. Replace /rɪˈpleɪs/: thay thế
 85. Research /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứ
 86. Resource /rɪˈsɔːs/: nguồn
 87. Respond /rɪˈspɒnd/: phản hồi
 88. Simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/: đồng thời
 89. Solve /sɒlv/: giải quyết
 90. Substantial /səbˈstænʃl/: tính thực tế
 91. Sufficient /səˈfɪʃnt/: đủ, có khả năng
 92. Suitable /ˈsuːtəbl/: phù hợp
 93. Multi-task  –  Đa nhiệm.
 94. Priority /praɪˈɒrəti/ –  Sự ưu tiên.
 95. Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/  –  Hiệu suất.
 96. Real-time  –  Thời gian thực.
 97. Schedule /ˈskedʒuːl/ –  Lập lịch, lịch biểu.
 98. Similar /ˈsɪmələ(r)/ –  Giống.
 99. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/  –  Lưu trữ.
 100. Technology /tekˈnɒlədʒi/  –  Công nghệ.
 101. Tiny /ˈtaɪni/  –  Nhỏ bé.
 102. Digital /ˈdɪdʒɪtl/ –  Số, thuộc về số.
 103. Chain /tʃeɪn/ –  Chuỗi.
 104. Clarify /ˈklærəfaɪ/ –  Làm cho trong sáng dễ hiểu.
 105. Individual ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ –  Cá nhân, cá thể.
 106. Inertia /ɪˈnɜːʃə/  –  Quán tính.
 107. Irregularity/ɪˌreɡjəˈlærəti/  –  Sự bất thường, không theo quy tắc.
 108. Quality /ˈkwɒləti/  –   Chất lượng.
 109. Quantity/ˈkwɒntəti  –   Số lượng.
 110. Ribbon /ˈrɪbən/ –  Dải băng.
 111. Abacus/ˈæbəkəs/  –  Bàn tính.
 112. Allocate/ˈæləkeɪt/  –  Phân phối.
 113. Analog /ˈænəlɒɡ/ –   Tương tự.
 114. Command/kəˈmɑːnd/  –   Ra lệnh, lệnh (trong máy tính).
 115. Dependable/dɪˈpendəbl/  –  Có thể tin cậy được.
 116. Devise /dɪˈvaɪz/ –  Phát minh.
 117. Accumulator /əˈkjuːmjəleɪtə(r)/ :    Tổng
 118. Addition /əˈdɪʃn/: Phép  cộng
 119. Address /əˈdres/ : Địa chỉ
 120. Appropriate /əˈprəʊpriət/:        Thích  hợp
 121. Arithmetic /əˈrɪθmətɪk/:   Số học
 122. Capability /ˌkeɪpəˈbɪləti/ :   Khả năng
 123. Circuit /ˈsɜːkɪt/: Mạch
 124. Complex /ˈkɒmpleks/: Phức tạp
 125. Component/kəmˈpəʊnənt/ :  Thành  phần
 126. Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ :   Máy  tính
 127. Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ :     Tin  học hóa
 128. Convert  /kənˈvɜːt/: Chuyển đổi
 129. Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu
 130. Decision /dɪˈsɪʒn/: Quyết định
 131. Demagnetize  (v)     Khử từ hóa
 132. Device  /dɪˈvaɪs/   Thiết bị
 133. Disk  /dɪsk/: Đĩa
 134. Division /dɪˈvɪʒn/   Phép  chia
 135. Minicomputer  (n) Máy tính mini
 136. Multiplication /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/: Phép  nhân
 137. Numeric  /njuːˈmerɪkl/:    Số học, thuộc về số học
 138. Operation  (n):  Thao  tác,
 139. Output  /ˈaʊtpʊt/:    Ra,  đưa ra
 140. Perform /pəˈfɔːm/ :   Tiến hành, thi hành
 141. Process /ˈprəʊses/:    Xử lý
 142. Pulse /pʌls/:  Xung
 143. Signal  (n): Tín  hiệu
 144. Solution  /səˈluːʃn/:     Giải pháp, lời giải
 145. Store /stɔː(r)/: Lưu trữ
 146. Subtraction  /səbˈtrækʃn/:   Phép  trừ
 147. Switch  /swɪtʃ/:      Chuyển
 148. Tape   /teɪp/:     Ghi  băng, băng
 149. Terminal  /ˈtɜːmɪnl/:    Máy  trạm
 150.  Transmit /trænsˈmɪt/:   Truyền
 151. Binary /ˈbaɪnəri/  –  Nhị phân, thuộc về nhị phân.

Hy vọng qua bài viết chia sẻ ngày hôm nay, Dịch tiếng Ý có thể giúp bạn tăng thêm vốn hiểu biết về từ vựng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

Nếu bạn chưa tự tin với kỹ năng của mình, hãy liên hệ với chúng tôi để giúp bạn chuyển ngữ tài liệu chuyên ngành công nghệ thông tin này.

5/5 - (3 bình chọn)